Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Bosal International

De Bosal International Website bestaat uit verschillende webpagina's beheerd door Bosal International.

De Bosal International Website wordt je aangeboden onder de voorwaarde dat je dit accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen te wijzigen. Wanneer je de Bosal International Website gebruikt, ga je akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOSAL International behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die onder de Bosal International Website worden aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Bosal International Website.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Bosal International Website kan links bevatten naar andere websites van derden ("Gelinkte Websites"). Bosal International heeft geen controle over de Gelinkte Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot enige link of wijziging en update op een Gelinkte Website. Bosal International is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht van een Gelinkte Website. Bosal International verstrekt deze links enkel voor het gebruiksgemak en het opnemen van een link betekent niet dat Bosal International de website goedkeurt of banden heeft met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor je gebruik van de Bosal International Website, garandeer je aan Bosal International dat je de Bosal International Website niet voor onrechtmatige of verboden doelen gebruikt volgens deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Je mag de Bosal International Website niet gebruiken zodanig dat er schade, storing, overbelasting of hinder veroorzaakt wordt of het gebruik en genot van een andere partij verstoord wordt op de Bosal International Website. Je mag geen materialen of informatie van de Bosal International Website verkrijgen of proberen te verkrijgen indien deze niet opzettelijk zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De Bosal International Website kan mededelingborden, chatzones, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders en/or andere bericht- of communicatiemogelijkheden bevatten die zijn ontworpen opdat je zou kunnen communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (collectief, „Communicatiediensten”), je gaat ermee akkoord dat de Communicatiediensten enkel dienen om berichten en materiaal te plaatsen, te versturen en te ontvangen die correct zijn en verband houden met de Communicatiedienst. Bijvoorbeeld, en niet beperkt tot, ga je ermee akkoord dat je bij het gebruik van de Communicatiedienst:

 • De wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen niet zal te schande maken, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins zal schenden.
 • Geen ongepaste, profane, beledigende, schendende, onzedelijke, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie zal publiceren, plaatsen, uploaden, verdelen of verspreiden.
 • Geen bestanden zal uploaden of downloaden die software of ander materiaal bevatten die onder intellectuele eigendomsrechten of andere wetten vallen tenzij je de eigenaar en beheerder bent van deze rechten of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen.
 • Geen bestanden uploadt die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van andermans computer kunnen beschadigen.
 • Geen reclame zal maken of aanbieden om goederen en diensten te verkopen voor enig zakelijk doel, tenzij zo'n Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
 • Geen enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven zal uitvoeren of doorsturen.
 • Geen bestanden zal downloaden die door een andere gebruiker van een Communicatiedienst zijn geplaatst en waarvan je weet, of zou moeten weten, dat deze niet op een dergelijke manier wettelijk kunnen worden verspreid.
 • Geen auteursvermeldingen, wettelijke of andere gepaste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een geüpload bestand zal vervalsen of verwijderen.
 • Geen andere gebruikers zal beperken of verhinderen om gebruik te maken en te genieten van de Communicatiediensten.
 • Geen gedragscodes of andere richtlijnen toepasselijk op een specifieke Communicatiedienst zal schenden.
 • Geen gegevens van anderen, zoals e-mailadressen, zal verzamelen zonder hun toestemming.
 • Geen toepasselijke wetten of voorschriften zal overtreden.


Bosal International is niet verplicht om de Communicatiediensten te monitoren. Bosal International behoudt zich echter het recht voor om geplaatste materialen op een Communicatiedienst te beoordelen en naar eigen oordeel te verwijderen. Bosal International behoudt zich het recht voor om je toegang tot enige of alle Communicatiediensten op elk moment te beëindigen, zonder kennisgeving of reden.

Bosal International behoudt zich op elk moment het recht voor om naar eigen oordeel zoveel informatie vrij te geven als nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een regelgeving, wettelijk proces of overheidsaanvraag, of om geheel of gedeeltelijk informatie of materialen te bewerken, de plaatsing ervan te weigeren of te verwijderen

Wees altijd voorzichtig wanneer je persoonlijk identificeerbare informatie over jezelf of je kinderen geeft in een Communicatiedienst. Bosal International beheert de inhoud, berichten of informatie gevonden in een Communicatiedienst niet of keurt deze niet goed en daarom kan Bosal International niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten voor handelingen die volgen uit je deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Bosal International woordvoerders en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Bosal International.

Het is mogelijk dat materialen die naar een Communicatiedienst zijn geüpload, onderworpen zijn aan geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van die beperkingen als je het materiaal downloadt.

MATERIALEN DIE AAN Bosal International VERSTREKT WORDEN OF OP DE Bosal International WEBSITE GEPLAATST WORDEN

Bosal International claimt geen eigendom van de materialen die je verstrekt hebt aan Bosal International (inclusief feedback en suggesties) en plaatst, uploadt ze niet en voert ze of zendt ze niet in op de Bosal International Website of de geassocieerde diensten (collectief „Inzendingen”). Door het plaatsen, uploaden, invoeren en inzenden geef je echter toestemming aan Bosal International om je Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun Internetbedrijven inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om je Inzending: te kopiëren, verspreiden, overbrengen, openbaar te vertonen en uitvoeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en herformatteren en om je naam in verband met je Inzending te publiceren.

Er wordt geen vergoeding betaald in verband met het gebruik van je Inzending, zoals hierin bepaald. Bosal International is niet verplicht om een Inzending te plaatsen of gebruiken en Bosal International mag de Inzending op elk moment naar eigen oordeel verwijderen.

Door je Inzending te plaatsen, te uploaden, toe te voegen of in te zenden, garandeer en vertegenwoordig je dat je alle rechten op je Inzending zoals in deze sectie bezit, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of inzenden van de Inzendingen.

AANSPRAKELIJKHEIDSDISCLAIMER

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE IN OF DOOR DE Bosal International WEBSITE OPGENOMEN ZIJN, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK AAN DE INFORMATIE HIERIN TOEGEVOEGD. Bosal International EN/OF ZIJN LEVERANCIERS KUNNEN OP ELK MOMENT VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AAN DE Bosal International WEBSITE AANBRENGEN. ADVIEZEN DIE VIA DE Bosal International WEBSITE WERDEN ONTVANGEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN EN JE MOET EEN BEVOEGDE DESKUNDIGE RAADPLAGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES OP MAAT VAN JE SITUATIE.

Bosal International EN/OF HUN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE EN DIENSTEN EN GERELATEERDE BEELDEN OP DE Bosal International WEBSITE VOOR WELK DOEL DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE BEELDEN VERSTREKT "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. Bosal International EN/OF HUN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWERKTE BEELDEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

IN GEEN GEVAL ZIJN Bosal International EN/OF HUN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE SCHADES OF ANDERE SCHADES INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF OPBRENGSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE UITVOERING VAN DE Bosal International WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Bosal International WEBSITE OF VERBONDEN DIENSTEN, HET VERSTREKKEN OF HET NIET VERSTREKKEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE BEELDEN VERKREGEN DOOR DE Bosal International WEBSITE, OF ANDERS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE Bosal International WEBSITE, GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS ALS de Bosal International WEBSITE, OF EEN VAN DE LEVERANCIERS OP DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE HEEFT GEWEZEN. OMDAT IN SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. INDIEN JE NIET TEVREDEN BENT MET EEN DEEL VAN DE Bosal International WEBSITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS DE ENIGE OPLOSSING TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE Bosal International WEBSITE.

DIENSTCONTACT: info.bi@bosal.com

BEËINDIGING/TOEGANGSBEPERKING

Bosal International behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel je toegang tot de Bosal International Website en de gerelateerde diensten of een deel ervan op elk moment te beëindigen, zonder kennisgevingen. ALGEMEEN Voor zover het wettelijk is toegestaan is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van de staat Washington, V.S. en je stemt hierbij in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband zijn met het gebruik van de Bosal International Website, vallen onder het exclusieve rechtsgebied en de locatie van de rechtbanken in King County, Washington, V.S. Het gebruik van de Bosal International Website is onbevoegd in enig rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen van kracht zijn, inclusief en zonder beperking deze paragraaf. Je gaat ermee akkoord dat er uit deze overeenkomst of uit het gebruik van de Bosal International Website geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentschap bestaat tussen jou en Bosal International. De uitvoering van deze overeenkomst door Bosal International is onderworpen aan bestaande wetten en wettelijke processen en niets dat in deze overeenkomst staat wijkt af van Bosal International's recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, het gerecht en justitie in verband met jouw gebruik van de Bosal International Website of informatie die aan Bosal International is verstrekt m.b.t. dat gebruik. Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard op grond van het toepasbare recht, inclusief, maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan zal de ongeldige of onafdwingbare voorwaarde worden vervangen door een geldige, afdwingbare voorwaarde die het meest overeenkomt met de inhoud van de oorspronkelijke voorwaarde en blijft de rest van de overeenkomst van kracht. Tenzij hierin anders gespecifieerd, vormt deze overeenkomst tussen de gebruiker en Bosal International de hele overeenkomst m.b.t. de Bosal International Website en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Bosal International m.b.t. de Bosal International Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van andere kennisgevingen in elektronische vorm uitgegeven is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn opgesteld en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten in het Engels worden opgesteld.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN:

Al de inhoud van de Bosal International Website is: Auteursrechtelijk 2010 door Bosal International en/of hun leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van bedrijven en producten die hierin worden genoemd zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

De voorbeelden van bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen die hierin worden afgebeeld, zijn fictief. Er wordt geen verband gelegd of afgeleid met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Alle rechten die in dit document niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS INZAKE INBREUK OP AUTEURSRECHTEN

Op grond van Titel 17, wetgeving van de Verenigde Staten, Sectie 512(c)(2)n moeten mededelingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht in de wet van de Verenigde Staten worden gestuurd naar de Aangewezen Agent van de Dienstverlener. ALLE VRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie Kennisgeving en Procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht.