Beleid inzake gegevensbescherming

Dit beleid inzake gegevensbescherming regelt de verwerking van je persoonsgegevens door Bosal Emission Control Systems (hierna: 'Bosal', 'wij', 'ons', 'onze') in het kader van je bezoek aan onze website en je communicatie met ons.

Als je informatie wenst over hoe wij persoonlijke gegevens via cookies verwerken, verwijzen wij je graag naar ons cookiebeleid.

Als je informatie wenst over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken wanneer je bij ons solliciteert, bekijk dan ons privacybeleid voor sollicitanten.

1.    ALGEMEEN

1.1.    De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Bosal Emission Control Systems, Dellestraat 20, 3560 Lummen, België, met ondernemingsnummer 0431.440.855.
1.2.    Je kan ons contacteren via e-mail info@bosal.com.
1.3.    Daar waar wij naar bepaalde wetten of voorschriften verwijzen, houdt deze verwijzing ook elke wijziging, vervanging of opheffing van deze wetten en voorschriften in, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.
1.4.    Wij behouden het recht om dit beleid inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd en naar eigen discretie te wijzigen of aan te passen. Je kan altijd de laatste versie van dit beleid inzake gegevensbescherming raadplegen op onze website.

2.    SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1.    Bij een bezoek aan onze website verzamelen we:

 • Technische informatie in verband met het apparaat dat je gebruikt, zoals je IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem,
 • Informatie over je surfgedrag, zoals hoe lang je een pagina bezoekt, op welke links je klikt, welke pagina's je bezoekt en hoe vaak je een pagina bezoekt.

2.2.    Wanneer je een contactformulier op onze website invult of op een andere manier contact met ons opneemt, verzamelen we:

 • Basisidentiteitsgegevens die je opgeeft (zoals je naam, het bedrijf waar je werkt, het land waar je woont, je e-mailadres en telefoonnummer),
 • De inhoud van je mededeling en de technische details van de mededeling zelf (met wie je bij ons contact hebt, datum, tijd, enz.),
 • Alle andere persoonlijke gegevens die je wenst te geven.

2.3.    Wij ontvangen alle bovengenoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Het gebeurt dat wij van partners zoals Google aanvullende informatie over jouw surfgedrag ontvangen. Indien je meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over jou verwerken en aan anderen ter beschikking stellen, raadpleeg je best hun eigen privacybeleid.

3.    DOELEINDEN WAARVOOR WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

3.1.    Wij verwerken je persoonsgegevens om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier de informatie, producten en diensten waar je om vraagt te kunnen verstrekken.
3.2.    Wij verwerken je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om je gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en onze andere advertenties aan te bieden.
3.3.    Wij verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan een redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Je persoonsgegevens worden op ons eigen initiatief doorgegeven aan de politie of aan gerechtelijke instanties als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door het gebruik van onze website of diensten.
3.4.    Wij verwerken jouw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren zodat wij onze website, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.
3.5.    Wij verwerken jouw persoonsgegevens om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing van die derde, ook al is die derde buiten de EU gevestigd.
3.6.    Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het behoud van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van onze partners of een derde partij, indien jouw gebruik van onze website, producten en diensten kan worden beschouwd als (a) een schending van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze website, (c) een gevaar voor onze website of een van de onderliggende systemen van ons of onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enige wijze hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal is.

4.    RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

4.1.    De verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd in Artikel 3.1 is gebaseerd op ons legitieme belang om te kunnen communiceren met potentiële klanten, geïnteresseerden en anderen.
4.2.    De verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd in Artikel 3.2 is gebaseerd op jouw toestemming. Wij sturen je alleen communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon als je daarmee hebt ingestemd.
4.3.    Voor het doel genoemd in artikel 3.3 is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.
4.4.    Voor de doeleinden genoemd in Artikel 3.4, Artikel 3.5 en Artikel 3.6 is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen, zoals:

 • Voortdurende verbeteringen van onze website, producten en diensten om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.
 • Onze website, producten en diensten beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten.
 • Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algemene succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.
 • Het kunnen onderzoeken of uitvoeren van normale fusie- en verwervingstransacties van bedrijven.

5.    WAAR WE JE GEGEVENS NAARTOE STUREN

Wij vertrouwen op derde partijen die jouw persoonsgegevens namens ons verwerken om je onze producten en diensten te kunnen leveren en om deze te verbeteren. Deze derde partijen mogen jouw persoonsgegevens alleen namens ons en volgens onze uitdrukkelijke schriftelijke instructies verwerken.
Wij garanderen dat alle externe verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens in acht te nemen.
5.2.    Wij delen jouw persoonsgegevens met andere entiteiten binnen de Bosal Group. Wij zorgen er echter voor dat alle entiteiten van Bosal er zorg voor dragen dat elke verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming is met wat in dit beleid inzake gegevensbescherming is uiteengezet.
5.3.    Wij sturen jouw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, behalve naar de partijen genoemd in Artikel 5.1 en artikel 5.2.

6.    LOCATIE EN OVERDRACHT

6.1.   Wij verwerken je persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om je persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden vermeld hierboven in Artikel 3, geven we je persoonsgegevens echter ook door aan derden die ze namens ons buiten de EER verwerken.
6.2.    Elke partner buiten de EER die jouw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht passende maatregelen te nemen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Die maatregelen zullen het gevolg zijn van:

 • Het ontvangende land dat beschikt over de wetgeving die als gelijkwaardig aan de geboden bescherming binnen de EER kan worden beschouwd,
 • Of een contractuele regeling tussen Bosal en die derde partij.

7.    KWALITEITSGARANTIES

7.1.    Wij doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden genoemd hierboven in Artikel 3 te bereiken.
7.2.    Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de doeleinden genoemd in Artikel 3 te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Wij zullen je persoonsgegevens verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden als omschreven hierboven in Artikel 3, tenzij er sprake is van:

 • Een hoger belang van ons of van een andere derde partij om je persoonsgegevens identificeerbaar te houden,
 • Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel die ons verhinderen om ze te verwijderen.

7.3.    Wij nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, knoeien of vernietiging. Toegang door ons personeel of onze derde verwerkers zal alleen op een need-to-know basis zijn en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt natuurlijk wel dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.
7.4.    Als je geregistreerd bent om communicatie, promoties, aanbiedingen en andere reclame via e-mail te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden door op de uitschrijflink in deze berichten te klikken of door ons een e-mail met je verzoek te sturen naar info@bosal.com.

8.    JOUW RECHTEN

8.1.    Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Wij behouden ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken tot toegang die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te bezorgen. In elk verzoek wordt aangegeven voor welke verwerkingsactiviteit je je recht op toegang wilt uitoefenen en tot welke gegevenscategorieën je toegang wilt krijgen.
8.2.    Je hebt het recht ons te vragen om persoonlijke gegevens die onjuist zijn, gratis te corrigeren. Indien een verzoek tot correctie wordt ingediend, dan gaat dit verzoek vergezeld van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor om correctie wordt verzocht.
8.3.    Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.
8.4.    Je hebt het recht te vragen dat je persoonlijke gegevens worden gewist als de gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden genoemd hierboven in Artikel 3 of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je moet er echter rekening mee houden dat wij een verzoek tot verwijdering zullen beoordelen aan de hand van:

 • Onze doorslaggevende belangen of de doorslaggevende belangen van andere derden, en
 • Wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die een dergelijke verwijdering tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken als (a) je de correctheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in Artikel 3 genoemde doeleinden.
8.5.    Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als je kunt aantonen dat er gegronde redenen zijn in verband met deze bijzondere omstandigheden die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter kwalificeert als direct marketing, heb je het recht om je kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.
8.6.    Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en elektronisch leesbaar formaat die je ons verstrekt hebt.
8.7.    Als je een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kan je via e-mail contact met ons opnemen via info@bosal.com.

Een verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van je verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wilt uitoefenen en, indien nodig, de redenen daarvoor. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en er moet een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart bijgevoegd zijn die je identiteit bewijst.

We zullen je meteen op de hoogte brengen als we dit verzoek ontvangen hebben. Als het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen we het zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek honoreren.

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, neem dan gerust via e-mail contact met ons op info@bosal.com. Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde toezichthoudende overheid.